വീഡിയോ

വേഫർ ചെക്ക് വാൽവ്

ട്രൂണിയൻ മ ed ണ്ട് ചെയ്ത ബോൾ വാൽവ്

സ്വിംഗ് ചെക്ക് വാൽവ്

റീസൈലന്റ് ഗേറ്റ് വാൽവ്

മൾട്ടിഫംഗ്ഷൻ പമ്പ് കൺട്രോൾ വാൽവ്

ഉയർന്ന മർദ്ദം സീൽ ഗേറ്റ് വാൽവ്

ഗ്ലോബ് വാൽവ്

ഗേറ്റ് വാൽവ്

വ്യാജ ഗേറ്റ് വാൽവ്

ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോൾ വാൽവ്

ഡാഷ്‌പോട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ചെക്ക് വാൽവ്

API ഗ്ലോബ് വാൽവ്

API ഗേറ്റ് വാൽവ്

ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന വാൽവ്